อยากเปิดบริษัทด้วยตัวเองต้องรู้ เดี๋ยวนี้ “มือใหม่ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทเองได้” ไม่ยุ่งยาก ไม่มากขั้นตอน ศึกษาขั้นตอนเหล่านี้เสร็จ คุณก็สามารถจดทะเบียนบริษัทเองได้

1. คิดชื่อบริษัทเพื่อใช้ในการจอง

ก่อนที่เราจะทำการจดทะเบียนบริษัทนั้น สิ่งแรกๆ ที่ต้องทำเลย นั้นก็คือ การคิดชื่อบริษัทค่ะ โดยชื่อบริษัทที่เราจะตั้งนั้น จะต้องไม่ซ้ำใคร หรือว่าคล้ายกับบริษัทที่ทำการจดไปแล้วนะคะ สำหรับการยื่นจองเพื่อจดทะเบียนนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ

  • แบบที่ 1 คือ การยื่นด้วยตัวเองต่อนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่อาศัยอยู่ค่ะ กรณีที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดได้เลย
  • แบบที่ 2 คือ การยื่นจองผ่านอินเตอร์เน็ตค่ะ สามารถทำเองได้ โดยเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ www.dbd.go.th

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือที่แสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยมีเนื้อความที่ขึ้นต้นด้วยบริษัทและลงท้ายด้วยคำว่าจำกัด จะต้องมีการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น และข้อมูลผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน และ ต้องยื่นหนังสือนี้ต่อนายทะเบียนเพื่อทำการแจ้งผลรับรองชื่อ ภายใน 30 วัน

3. จัดให้มีการจองหุ้น และนัดประชุม

ทุกคนจะต้องมีหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้นหรือว่ามากกว่านั้นมากน้อยแตกต่างกันไป และผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นจะต้องก่อตั้งเท่านั้นจะเป็นใครก็ได้ เมื่อมีผู้ถือหุ้นครบแล้ว ก็ทำการออกหนังสือเพื่อทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 7 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ

4. ประชุม จัดตั้ง จดทะเบียนบริษัท

หลังจากที่ทุกข้อด้านบนที่บอกนั้นนั้นเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเลยเพื่อแจ้งถึงข้อตกลงของบริษัท เลือกตั้งกรรมการของบริษัท ทำการเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ริเริ่ม กำหนดจำนวนหุ้น ฯลฯ

5. เลือกคณะกรรมการที่จะมาดำเนินการต่อจากผู้ก่อตั้ง

หลังจากประชุม และเก็บค่าหุ้นได้ครบแล้ว ก็ทำการขอจดทะเบียนตั้งบริษัทเลยค่ะ แล้วนำไปยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมนะคะ  ซึ่งถ้าไม่จดทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าการประชุมนั้นเป็นโมฆะค่ะ จะต้องทำการจัดประชุมผู้จองหุ้นกันอีกครั้ง

6. ชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากนั้น ก็ทำขอชำระค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัทเลยค่ะ โดยค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระมีดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป ราคา 5,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับละ 500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการออกแบบหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  • ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

** เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็เป็นอันว่าบริษัทได้จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิ์และหน้าที่ต่างๆ โดยสมบูรณ์ทุกประการ

เปิดบริษัทแล้วทั้งที มีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีกันแล้วหรือยัง?

เมื่อจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมมองหาที่ปรึกษาทางด้านบัญชีให้กับบริษัทด้วยนะคะ เพื่อบริษัทจะได้มีผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยจัดการและให้คำแนะนำในเรื่องของบัญชีและภาษีให้กับบริษัทของท่าน ง่ายกว่า สะดวกกว่า ให้ Enlighten บริการท่าน เพราะเราอยากให้ธุรกิจท่านเดินหน้าไปแบบไม่มีสะดุด

สมัครเลย