บริการวางแผนงบประมาณ พร้อมยุทธศาสตร์องค์กรเบื้องต้น

บริการวางแผนงบประมาณ พร้อมยุทธศาสตร์องค์กรเบื้องต้น

Enlighten ขอนำเสนอบริการวางแผนงบประมาณสำหรับบริษัทที่ต้องการควบคุมทางการเงินอย่างใกล้ชิด

ต้องการ KPI ในการวัดและประเมินผลพนักงาน เพื่อเตรียมการขยายธุรกิจ ต้องการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากการเงิน 

จากการที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการรายเดือน

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

จัดทำแผนทางธุรกิจ โดยมีการวางแผนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดได้แก่ วิเคราะห์การขายรายกลุ่มสินค้า วิเคราะห์สัดส่วนรายได้ตามวิธีการชำระเงินของกลุ่มลูกค้า

จัดทำประมาณการทางการเงิน ซึ่งได้แก่ บริการจัดทำกระแสเงินสด บริการจัดทำแผนการใช้เงินและแผนการใช้จ่าย บริการจัดทำแผนการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน

จัดทำแผนกลยุทธ์ตลาดและการวางแผนภาษีอย่างเหมาะสม

วางแผนค่าบริการระหว่างกันของบริษัทในเครือ

แนะนำผังโครงการสร้างองค์กรเบื้องต้น

จัดทำรูปแบบบันทึกการเบิกใช้งบประมาณ

ประโยชน์ที่จะได้เมื่อใช้บริการวางแผนงบประมาณกับ Enlighten

ระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ KPI ในการวัดและประเมินผลพนักงาน เพื่อให้ผลประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงาน

สมัครเลย