บริการวางระบบบัญชี

Enlighten ยินดีนำเสนอบริการวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารต่างๆ

บันทึกทางบัญชี รายงาน เพื่อช่วยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ใช้เป็นเครื่องวัดผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งการประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี

เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

จะมีให้เลือก 2 ประเภท

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

(ประเภท a. Online accounting program (1 month))

วางโครงสร้างเอกสาร สอนการจัดทำเอกสารแฟ้มตามมาตรฐาน (แฟ้มรับ แฟ้มจ่าย แฟ้มสินทรัพย์ แฟ้มรายการอื่น และรายการที่เกี่ยวข้อง)

สอนเกี่ยวกับภาษีเบื้องต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรมบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานบัญชี และการเงิน เช่นแนะนำในเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร การ Scan เอกสาร

วางแผนและแนะนำการนำส่งเอกสาร และข้อมูลให้บริษัทบัญชี

สอนภาษีเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับการทำงานพื้นฐานด้านบัญชี

วางแผนผังการทำงานด้านบัญชีและวางแผนผังบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อม Set up โปรแกรมออนไลน์

วางรายงานด้านบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่จะได้เมื่อใช้บริการวางระบบบัญชีกับ Enlighten

สามารถตรวจสอบงบการเงินภายในได้

สามารถดูงบการเงิน และกระแสเงินสดของตัวเองได้อย่างทันท่วงที

มีความสะดวก และคล่องตัวในการทำงาน

การดำเนินการภายในเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

(ประเภท b. Accounting system set up (6 month))

สอนการจัดทำ และจัดเก็บแฟ้มเอกสารตามมาตรฐาน

ออกแบบ และ ปรับปรุงแบบฟอร์ม และรายงานที่ใช้ภายในองค์กร (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี)

สอนเกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น

สอนเกี่ยวกับภาษีเชิงลึก

ลงทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์กรมสรรพากร และสอนวิธีการยื่นภาษีออนไลน์

แผนผังการทำงาน และคำอธิบายแผนผังการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชี

Set up รายละเอียดการทำงานของพนักงานบัญชี

Set up ผังบัญชี พร้อมคำให้คำแนะนำ

สอนการจัดทำ และปรับปรุงแก้ไข Cash flow

จัดทำคู่มือสวัสดิการ

วางโครงสร้างรหัสสินทรัพย์และนำเข้าระบบ

วางโครงสร้างรหัสสินค้าและนำเข้าระบบ

จัดทำนโยบายการทำงานเบื้องต้น

สอนวิธีการจัดทำงบการเงินรายเดือน

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี TR Cloud

ประโยชน์ที่จะได้เมื่อใช้บริการวางระบบบัญชีกับ Enlighten

สามารถตรวจสอบงบการเงินภายในได้

สามารถดูงบการเงิน และกระแสเงินสดของตัวเองได้อย่างทันท่วงที

การดำเนินการภายในเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

มีที่ปรึกษาทางด้านภาษี

งานจดทะเบียนบริษัทเป็น Addition services คิดค่าบริการตามจริง

สมัครเลย