บริการปรับระบบการควบคุมภายใน

บริการปรับระบบการควบคุมภายใน

บริการปรับระบบการควบคุมภายใน เหมาะสำหรับ SMEs ที่ทำธุรกิจมานานแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีระบบ

อยากนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้ระบบการทำงานภายในบริษัทดำเนินการไปได้ด้วยดี

ประสงค์ที่จะให้ธุรกิจใช้ระบบ IT มากยิ่งขึ้น

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

ร่วมดำเนินการวางแผน อำนาจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมจัดทำนโยบายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ร่วมจัดทำแผนผังและคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมจัดทำโครงสร้างผังบัญชี และให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชี

ร่วมจัดทำการวางโครงสร้างรหัสสินค้า รหัสสินทรัพย์ รหัสลูกหนี้ รหัสเจ้าหนี้ เพื่อการนำเข้าระบบ

รายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัททราบความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นระยะในการดำเนินการจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (รายงานระบบงานเพิ่มยอดขาย, รายงานระบบงานเพื่อควบคุมการเงินและค่าใช้จ่าย, รายงานกระบวนการเพื่อการเข้าตลาด, รายงานระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต)

การสอบทานการทำงานหลังการส่งมอบงาน โดยทีมงานสามารถเข้าสอบทานได้เดือนละครั้ง ในช่วง 3 เดือนแรก หลังหมดสัญญา

ประโยชน์ที่จะได้เมื่อใช้บริการปรับระบบการควบคุมภายในกับ Enlighten

ได้ระบบการทำงานในบริษัทที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐาน

สามารถลดจำนวนคนในบริษัทลงได้ และปรับใช้ระบบ IT มากยิ่งขึ้น

สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบางอย่างลง ทำให้มีกระแสเงินสดภายในบริษัทดีขึ้น

สามารถเพิ่มยอดขายได้จากการเอาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายมาปรับใช้

สมัครเลย