ทีมงานคุณภาพ บริการทุกระดับ ประทับใจ

เราเป็นปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี ที่ได้รวบรวมทีมงานคุณภาพ ที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์มากมาย ซึ่งทางทีมงานเน้นเรื่องคุณภาพของงานและการบริการที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา เพื่อให้ได้งานที่ตรงใจลูกค้า ในราคาที่สมเหตุสมผลกันกับผลงานที่ได้รับ พร้อมที่จะรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ

นางสาวกัญจน์นิกข์ สุวินย์ชัย

Managing Partner

การศึกษา

ระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ประวัติการทำงาน

1.บริษัท สำนักงาน เอิร์นส แอนด์ ยัง จำกัด
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และดูแลการสอบทานงบการเงินบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง
ธุรกิจModern trade – Electric plant – Manufacturing –construction – services

2.บริษัท ทาวเวอร์ วัตสันต์(ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง Financial Analyst
ดูแลบัญชีและการเงินภายในบริษัท
จัดทำ Feasibility study สำหรับบริษัทเพื่อวัดโครงสร้างบริษัทใหม่

3.บริษัท เอนไลท์เทน กลางจำกัด (ปัจจุบัน)
ต าแหน่ง Managing Partner

นายจุมพล วาทะสุนทรกุล

Senior Budget Planning Manager

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

1.ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส Cash Management

2.บริษัท หลักทรัพย์ KT-Zmico จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Internet Trading

3.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ (Corporate Banking)

4.บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ าย บริหารตวัแทนทวั่ ประเทศ

5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ ายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

6.บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
ตำแหน่งSenior Budget Planning Manager

ประวัติการฝึกอบรม

– เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง
– การเป็นตัวแทนประกันชีวิต และวินาศภัย
– มาตรฐานการบัญชี สำหรับ NPAE & PAE
– การวิเคราะห์สินเชื่อ จากสถาบัน OMEGA โดยอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อบรมมาตรฐานบัญชีจาก สภาวิชาชีพบัญชี
– การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารยูโอบ

นางสาวกันตินันท์ โตชัยเจริญพร

Internal Control Manager

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY Office Limited)
ตำแหน่ง Audit Manager
3. บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์จำกัด
ตำแหน่ง Internal Control Manager

ประวัติการฝึกอบรม

– โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part l

นางสาวน้ำ ฝน แย้มสะอาด

Accounting Manager

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
3. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ตำแหน่งผชู้่วยผจู้ดัการฝ่ายจัดซื้อ
4. บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้
ตำแหน่งผจู้ดการฝ่ายจัดซื้อ
5. บริษัท เอนไลทเ์ทน แอคเคาติ้งออฟฟิซเซส จำกัด (ปัจจุบัน )
ตำแหน่ง Accounting Manager

ประวัติการฝึกอบรม

– วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Contract Administration & Project Management รุ่น 12
– บริษัท เจอาร์ซินเนอร์ จำกัด
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 9001 : 2000 ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 19011

นางสาวกัญจน์นิกข์ สุวินย์ชัย

Managing Partner

การศึกษา

ระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ประวัติการทำงาน

1.บริษัท สำนักงาน เอิร์นส แอนด์ ยัง จำกัด
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และดูแลการสอบทานงบการเงินบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง
ธุรกิจModern trade – Electric plant – Manufacturing –construction – services

2.บริษัท ทาวเวอร์ วัตสันต์(ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง Financial Analyst
ดูแลบัญชีและการเงินภายในบริษัท
จัดทำ Feasibility study สำหรับบริษัทเพื่อวัดโครงสร้างบริษัทใหม่

3.บริษัท เอนไลท์เทน กลางจำกัด (ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง Managing Partner

นายจุมพล วาทะสุนทรกุล

Senior Budget Planning Manager

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

1.ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส Cash Management

2.บริษัท หลักทรัพย์ KT-Zmico จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Internet Trading

3.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ (Corporate Banking)

4.บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย บริหารตวัแทนทั่ว ประเทศ

5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

6.บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
ตำแหน่งSenior Budget Planning Manager

ประวัติการฝึกอบรม

– เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง
– การเป็นตัวแทนประกันชีวิต และวินาศภัย
– มาตรฐานการบัญชี สำหรับ NPAE & PAE
– การวิเคราะห์สินเชื่อ จากสถาบัน OMEGA โดยอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อบรมมาตรฐานบัญชีจาก สภาวิชาชีพบัญชี
– การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารยูโอบ

นางสาวกันตินันท์ โตชัยเจริญพร

Internal Control Manager

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY Office Limited)
ตำแหน่ง Audit Manager
3. บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์จำกัด
ตำแหน่ง Internal Control Manager

ประวัติการฝึกอบรม

– โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part l

นางสาวน้ำ ฝน แย้มสะอาด

Accounting Manager

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน

1. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
3. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผจู้ดัการฝ่ายจัดซื้อ
4. บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
5. บริษัท เอนไลทเ์ทน แอคเคาติ้งออฟฟิซเซส จำกัด (ปัจจุบัน )
ตำแหน่ง Accounting Manager

ประวัติการฝึกอบรม

– วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Contract Administration & Project Management รุ่น 12
– บริษัท เจอาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 9001 : 2000 ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 19011

สมัครเลย