สร้าง รากฐาน บริษัท ด้วยทีมงานมืออาชีพ

สร้าง มาตรฐาน บริษัท ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

บริหารด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยความใส่ใจ

เราเป็นปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี ที่ได้รวบรวมทีมงานคุณภาพ ที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์มากมาย ซึ่งทางทีมงานเน้นเรื่องคุณภาพของงานและการบริการที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา เพื่อให้ได้งานที่ตรงใจลูกค้า ในราคาที่สมเหตุสมผลกันกับผลงานที่ได้รับ พร้อมที่จะรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญ

น้ำฝน แย้มสอาด

ตำแหน่ง : Account Manager

Education

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Experienced

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด (ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง Accounting Manager

Training

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Contract Administration & Project Management รุ่น 12

บริษัท เจอาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 9001 : 2000 ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 19011

กันตินันท์ โตชัยเจริญพร

ตำแหน่ง : Internal Control Manager

Education

ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Experienced

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY Office Limited)
ตำแหน่ง Audit Manager

บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด
ตำแหน่ง Internal Control Manager

Training

โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part l

จุมพล วาทะสุนทรกุล

ตำแหน่ง : Senior Budget Planning Manager

Education

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Experienced

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส Cash Management

บริษัท หลักทรัพย์ KT-Zmico จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย Internet Trading

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ (Corporate Banking)

บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารตัวแทนทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

บริษัท เอนไลท์เทน บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง Senior Budget Planning Manager

Training

  • เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง
  • การเป็นตัวแทนประกันชีวิต และวินาศภัย
  • มาตรฐานการบัญชี สำหรับ NPAE & PAE
  • การวิเคราะห์สินเชื่อ จากสถาบัน OMEGA โดยอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมมาตรฐานบัญชีจาก สภาวิชาชีพบัญชี
  • การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารยูโอบี

กัญจน์นิกข์ สุวินย์ชัย

ตำแหน่ง : Managing Partner

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ประวัติการทำงาน

บริษัท สำนักงาน เอิร์นส แอนด์ ยัง จำกัด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และดูแลการสอบทานงบการเงินบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง
ธุรกิจ Modern trade – Electric plant – Manufacturing –construction – services

บริษัท ทาวเวอร์ วัตสันต์(ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง Financial Analyst
ดูแลบัญชีและการเงินภายในบริษัท
จัดทำ Feasibility study สำหรับบริษัทเพื่อวัดโครงสร้างบริษัทใหม่

บริษัท เอนไลท์เทน กลางจำกัด (ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง Managing Partner

สมัครเลย